Doel van de stichting

De stichting heeft haar doelstelling als volgt geformuleerd:

1. De stichting Johannes en Jacobus Nijmegen heeft algemeen ten doel de bewoners van de wijk Dukenburg, Nijmegen, te ondersteunen in hun sociale en spirituele behoeften. Het geloof in mensen en de zorg voor de wijk staan daarbij centraal.

2. Meer specifiek ondersteunt zij de zelfstandigheid en de identiteit van de geloofsgemeenschap Johannes en Jacobus van de Ontmoetingskerk te Nijmegen. Als een centrum voor sacramentele, spirituele, pastorale, sociale en diaconale zorg. En als een plaats waar mensen vanuit een katholieke, protestantse en ook niet-kerkgebonden achtergrond samenkomen.

3. Zij weet zich geïnspireerd door en toetst al haar handelen aan de Bijbelse boodschap en de katholieke en joods christelijke traditie, daarbij gevoed door een oecumenisch perspectief en humanitaire waarden.

 

De stichting wil haar doel bereiken door:

• het verschaffen van middelen in de breedste zin van het woord in het bijzonder financiële, technische, organisatorische en/of personele om te voorzien in behoeften die voortvloeien uit dit doel;

• het inzetten van alle overige wettige middelen, die bijdragen aan de verwezenlijking van dit doel;

• en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks en/of zijdelings verband houdt, waaronder ook begrepen het mogelijkerwijs inzetten van bedoelde middelen ten behoeve van buiten de wijk Dukenburg, Nijmegen, woonachtigen, die zich met de doelstellingen van de stichting op enigerlei wijze verbonden voelen.

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een aantal mensen die betrokken zijn met de geloofsgemeenschap rond de Ontmoetingskerk. Hun namen zijn: Paul Keizers (voorzitter) uit Nijmegen West, Wim Koopmans (secretaris) uit Tolhuis en Marc van Dreumel (penningmeester) uit Tolhuis.

 

ANBI-status

De Belastingdienst heeft met haar brief van 24 augustus 2011 de status van ‘algemeen nut beogende instelling’ verleend, waarmee donaties aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn van uw inkomen”.

De overheid stelt per 1 januari 2014 nadere eisen aan de openbaarheid van informatie van ANBI’s. Vandaar dat wij deze verplichte informatie – die verspreid reeds grotendeels op deze site staat – hier nog eens compact bij elkaar zetten.

 

 

1. naam stichting

  Stichting Johannes en Jacobus Nijmegen

2. fiscaal nummer

  5280 2523 0000

  Rsin 850 603 948

3. contactgegevens

Secretariaat: Tolhuis 2418, 6537 MH Nijmegen

Telefoon: 024 3440308

Mailen kan via de website

4. doelstelling van stichting

De bewoners van de wijk Dukenburg, Nijmegen, te oondersteunen in hun sociale en spirituele behoeften. Het geloof in mensen en de zorg voor de wijk staan daarbij centraal”.

Lees de complete statuten onder de tab "Downloads".

5. beleidsplan

Lees het "beleidsplan 2018-2021" onder de tab "Downloads".

6. bestuurders

  * voorzitter: P. Keizers, Waalbandijk, Nijmegen

  * secretaris: W. Koopmans, Tolhuis, Nijmegen

  * penningmeester: M. van Dreumel, Tolhuis, Nijmegen.

  Er is momenteel 1 vacature.

7. beloningsbeleid

  Er is geen personeel in dienst.

  Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

8. Financiële verantwoording en verslag van activiteiten. 

  Lees het "jaarverslag 2019" en vorigen onder de tab "Downloads".

  Lees de "begroting 2020" en het “jaarplan 2020” onder de tab "Downloads".

9.Oprichting

  De stichting is op 26 mei 2011 opgericht.

  Lees de statuten onder de tab 'Downloads".

  De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr. 5280 2523 0000 sinds 26 mei 2011.

Stichting

Johannes & Jacobus

Nijmegen