Copyright 2019  Disclaimer
Johannes Jacobus Nijmegen
Alle rechten voorbehouden
Website: ROYAL professional
Stichting
Johannes & Jacobus
Nijmegen
Doel van de stichting
De stichting heeft haar doelstelling als volgt
geformuleerd:
1. De stichting Johannes en Jacobus Nijmegen
heeft algemeen ten doel de bewoners van de wijk
Dukenburg, Nijmegen, te ondersteunen in hun
sociale en spirituele behoeften. Het geloof in
mensen en de zorg voor de wijk staan daarbij
centraal.
2. Meer specifiek ondersteunt zij de zelfstandigheid
en de identiteit van de geloofsgemeenschap
Johannes en Jacobus van de Ontmoetingskerk te
Nijmegen. Als een centrum voor sacramentele,
spirituele, pastorale, sociale en diaconale zorg. En
als een plaats waar mensen vanuit een katholieke,
protestantse en ook niet-kerkgebonden
achtergrond samenkomen.
3. Zij weet zich geïnspireerd door en toetst al haar
handelen aan de Bijbelse boodschap en de
katholieke en joods christelijke traditie, daarbij
gevoed door een oecumenisch perspectief en
humanitaire waarden.

De stichting wil haar doel bereiken door:
• het verschaffen van middelen in de breedste zin
van het woord in het bijzonder financiële,
technische, organisatorische en/of personele om te
voorzien in behoeften die voortvloeien uit dit doel;
• het inzetten van alle overige wettige middelen, die
bijdragen aan de verwezenlijking van dit doel;
• en voorts al hetgeen met het vorenstaande
rechtstreeks en/of zijdelings verband houdt,
waaronder ook begrepen het mogelijkerwijs
inzetten van bedoelde middelen ten behoeve van
buiten de wijk Dukenburg, Nijmegen,
woonachtigen, die zich met de doelstellingen van de
stichting op enigerlei wijze verbonden voelen.

Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door
een aantal
mensen die betrokken zijn met de
geloofsgemeenschap
rond de Ontmoetingskerk. Hun namen zijn: Wim
Koopmans
(secretaris) uit Tolhuis; Paul Keizers
(penningmeester, voorzitter a.i.) uit Nijmegen West
en Marc van Dreumel (lid) uit Tolhuis.

ANBI-status
De Belastingdienst heeft met haar brief van 24
augustus 2011 de status van ‘algemeen nut
beogende instelling’ verleend, waarmee donaties
aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn van uw
inkomen”.
De overheid stelt per 1 januari 2014 nadere eisen
aan de openbaarheid van informatie van ANBI’s.
Vandaar dat wij deze verplichte informatie - die
verspreid reeds grotendeels op deze site staat - hier
nog eens compact bij elkaar zetten.


1. naam stichting
  Stichting Johannes en Jacobus Nijmegen
2. fiscaal nummer
  5280 2523 0000
  Rsin 850 603 948
3. contactgegevens
  Secretariaat: Tolhuis 2418, 6537 MH Nijmegen
  Telefoon: 024 3440308
  Mailen kan via de website
4. doelstelling van stichting
  De bewoners van de wijk Dukenburg, Nijmegen,
  te oondersteunen in hun sociale en spirituele
behoeften.
  Het geloof in mensen en de zorg voor de wijk staan
daarbij  
  centraal”.
  Lees de complete statuten onder de tab
"Downloads".
5. beleidsplan
  Lees het "beleidsplan 2013-2017" onder de tab
"Downloads".
6. bestuurders
  * voorzitter: Vacature
  * secretaris: W. Koopmans, Tolhuis, Nijmegen
  * penningmeester: P. Keizers, Waalbandijk,
Nijmegen
  * lid: M. van Dreumel, Tolhuis, Nijmegen.
  Er is momenteel 1 vacature.
7. beloningsbeleid
  Er is geen personeel in dienst.
  Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun
  activiteiten.
8. Financiële verantwoording en verslag van
activiteiten.
  Lees het "jaarverslag 2017" en vorigen onder de
teb "Downloads".
  Lees de "begroting 2018"en vorigen onder de tab
"Downloads".
9.Oprichting
  De stichting is op 26 mei 2011 opgericht.
  Lees de statuten onder de teb 'Downloads".
  De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel
  nr. 5280 2523 0000 sinds 26 mei 2011.


Deze webpagina is gesponsord door: