Copyright 2019  Disclaimer
Johannes Jacobus Nijmegen
Alle rechten voorbehouden
Website: ROYAL professional
Stichting
Johannes & Jacobus
Nijmegen
Disclaimer

VOORWAARDEN VOOR BEZOEK AAN EN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Alle rechten voorbehouden. Bezoek aan en gebruik van deze website wordt verschaft onder deze voorwaarden.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze site, www.johannes-jacobus-nijmegen.nl, en op de sites van Johannes Jacobus Nijmegen en haar ondernemingen en stichtingen die aan deze site gekoppeld zijn (als geheel de 'sites' genoemd). Met uw bezoek aan of gebruik van deze sites wordt u geacht in te stemmen met deze voorwaarden. Indien u niet instemt met deze voorwaarden, dient u deze site niet te bezoeken of te gebruiken. Geen garantie op volledigheid en nauwkeurigheid. Deze site en de informatie, namen, figuren, afbeeldingen, logo's en pictogrammen met betrekking tot of verbonden met Johannes Jacobus Nijmegen en/of haar aangesloten maatschappijen, producten en diensten (hierna: 'de informatie') worden slechts aangeleverd op de wijze waarop deze reeds bestaan en beschikbaar zijn. Johannes Jacobus Nijmegen en/of haar aangesloten maatschappijen (hierna: 'Johannes Jacobus Nijmegen') geeft geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, over bijvoorbeeld de geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, het niet inbreuk maken op rechten, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de sites, noch garandeert Johannes Jacobus Nijmegen dat deze site of de server waardoor deze geleverd wordt, vrij zijn van 'computervirussen'. Deze site kan publicaties bevatten met technische of andere onnauwkeurigheden of drukfouten, waarvan de correctie ter beoordeling van Johannes Jacobus Nijmegen is. Correcties en wijzigingen kunnen op een later tijdstip in deze site opgenomen worden. Johannes Jacobus Nijmegen kan te allen tijde aanpassingen, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden of de informatie die op deze site getoond worden of in de producten en de diensten waarnaar hierop verwezen wordt.

Afwijzing van aansprakelijkheid
In geen geval zal Johannes Jacobus Nijmegen of een van haar dochterondernemingen, aangesloten maatschappijen of aannemers aansprakelijk gehouden kunnen worden voor schade, waaronder zonder beperkingen speciale, indirecte of gevolgschade, of schade die op enige wijze voortvloeit uit het bezoek of gebruik, of het onvermogen tot het bezoeken of gebruiken van de site of die het gevolg is van de gegevens, voorbehouden of aanbevelingen en alle informatie op deze site.

Links
Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien het internet zelfstandig onderhouden wordt op duizenden sites over de hele wereld, kan de informatie die bezocht wordt ontstaan zijn buiten het bereik van deze site, waarover Johannes Jacobus Nijmegen geen controle heeft. Daarom erkent Johannes Jacobus Nijmegen geen verplichting of verantwoordelijkheid met betrekking tot het materiaal dat ontleend, verkregen of bezocht is op, via of buiten deze site. U stemt ermee in aan de informatie die door Johannes Jacobus Nijmegen op deze site getoond wordt niets toe te voegen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren.

Bescherming van geestelijk eigendom
Het materiaal dat op deze site getoond wordt, waaronder zonder beperking alle redactionele materialen, informerende teksten, foto's, illustraties, afbeeldingen en ander grafisch materiaal, namen, logo's, handelsnamen en andere merken, is eigendom van Johannes Jacobus Nijmegen of haar licentiehouders en is beschermd door het auteursrecht en de wetten op handelsnamen en ander geestelijk eigendom. Dit materiaal mag alleen getoond en afgedrukt worden voor uw eigen, niet-commerciele gebruik. U stemt ermee in dit materiaal niet te copieren, door te sturen, te verspreiden, te verkopen, te publiceren, uit te zenden of aan derden door te geven zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Johannes Jacobus Nijmegen. Niets uit deze voorwaarden zal worden opgevat als het impliciet of anderszins overdragen van een vergunning of recht op deze informatie, gegevens, producten of diensten onder patent, handelsnaam, auteursrecht of enig ander geestelijk eigendomsrecht van Johannes Jacobus Nijmegen of derden. Opmerkingen en mededelingenInformatie die aan de sites geleverd wordt (per post, elektronische post of op andere wijze) kan niet als vertrouwelijk beschouwd worden. Johannes Jacobus Nijmegen zal niet verantwoordelijk zijn voor het vertrouwelijk behandelen van dergelijke informatie, noch zal Johannes Jacobus Nijmegen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het gebruiken of openbaar maken van deze informatie. Al deze informatie is en blijft het exclusieve eigendom van Johannes Jacobus Nijmegen en kan zonder vergoeding voor alle commerciele of andere doeleinden gebruikt worden. Johannes Jacobus Nijmegen stelt uw opmerkingen met betrekking tot de sites of tot onze producten op prijs, maar Johannes Jacobus Nijmegen nodigt niet uit tot het ongevraagd toezenden van ideeen, suggesties of materialen met betrekking tot de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of marketing van onze producten.

Het recht en de jurisdictie van toepassing
Deze voorwaarden zullen worden onderworpen aan, en opgevat en uitgevoerd in overeenstemming met het Nederlandse recht.


Website
Vragen en of opmerking over de website, kunt u contact op nemen met ROYAL professional BV
Deze webpagina is gesponsord door: